Algemene Voorwaarden Yabal Works

 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Yabal Works en een opdrachtgever, ook indien deze diensten niet nader omschreven worden in deze algemene voorwaarden of op de website van Yabal Works.
 2. Onder bepaalde omstandigheden kunnen bepalingen gewijzigd of aangevuld worden. Dit wordt nadrukkelijk vooraf besproken en schriftelijk in de overeenkomst aangegeven met “in afwijking/aanvulling van wat wordt gesteld in de algemene voorwaarden van Yabal Works”.
 3. Indien Yabal Works niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, wil dat niet zeggen dat de bepalingen in deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Yabal Works op enige manier het recht zou verliezen om op andere moment wel de stipte naleving van de bepalingen te verlangen.

2. Opdracht/Offerte

 1. Een opdracht en/of offerte kan mondeling of schriftelijk worden aangevraagd.
 2. Bij eenvoudige en eenduidig geformuleerde opdrachten volstaat een bevestiging per email. Vragen opdrachten een omvangrijkere of complexere levering, wordt eerst een oriënterend gesprek gevoerd, waarna een offerte wordt opgemaakt.
 3. Aan het oriënterend gesprek dat zo spoedig mogelijk na de offerteaanvraag volgt om de opdracht/overeenkomst te kunnen formuleren zijn in de regel geen kosten verbonden.
 4. Indien het oriënterend gesprek overgaat in een werkbespreking of indien de offerte een uitgewerkt voorstel of werkplan bevat kunnen aan deze werkzaamheden kosten verbonden worden. Yabal Works zal hiervan gedurende het oriënterend gesprek melding maken.
 5. Het oriënterend gesprek en de daaruit voortvloeiende offerte omvat afspraken over:
  1. Een omschrijving van de opdracht in termen van doel en doelgroep, eisen van de afnemer en omvang van het werk;
  2. Bij tekstwerken (correctie, redactie of schrijven) een omschrijving van gebruiksdoel, publicatievorm en geschatte omvang van het werk in aantal woorden/aantal pagina’s
  3. Wie de opdrachtgever is, voor wiens rekening de dienst wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is;
  4. De inbreng van de opdrachtgever;
  5. De gegevens die de opdrachtgever aanlevert, de manier waarop en de termijn(en) waarbinnen hij/zij dat doet;
  6. De wijze waarop de dienst door Yabal Works wordt geleverd (mits van toepassing: medium en bestandstype);
  7. De uiterste levertijd (deadline) of loopduur van de overeenkomst en, mits van toepassing, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst;
  8. Eventuele bijkomende werkzaamheden, zoals research, eindredactie, administratieve ondersteuning (typewerk), vormgeving, of begeleiding;
  9. De wijze van waardebepaling en, afhankelijk daarvan, de geldende vergoeding (zie artikel 7).
 6. Offertes van Yabal Works zijn gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever geeft. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie geeft.
 7. De opdrachtgever kan Yabal Works niet aan een offerte houden indien hij/zij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte een vergissing of verschrijving bevat.
 8. Elke offerte is vrijblijvend en tenzij anders vermeld geldig tot 14 dagen na de datum zoals in de offerte vermeld.
 9. Alle prijzen vermeld in de offerte zijn exclusief BTW en, tenzij anders vermeld, eventuele reis-, verblijfs-, en verzendkosten.
 10. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten van dezelfde opdrachtgever.
 11. Ideeën en voorstellen die in een offerte zijn vervat waarvoor de opdrachtgever niet heeft hoeven betalen blijven eigendom van Yabal Works. Bij een betaalde offerte is de opdrachtgever gerechtigd deze ideeën zelf te gebruiken of door een ander te laten uitvoeren.

3. Totstandkoming en uitvoering van de opdracht/overeenkomst

 1. Bij eenvoudige en eenduidig geformuleerde opdrachten volstaat een bevestiging per email.
 2. Wordt met een gedetailleerdere offerte gewerkt, dan is sprake van een overeenkomst of opdracht wanneer deze zoals omschreven in artikel 2 door de opdrachtgever is uitgeprint, voor akkoord is ondertekend, per email of post is teruggestuurd en daadwerkelijk is ontvangen door Yabal Works. Tenzij anders overeengekomen vangt Yabal Works vanaf dat moment aan met de uitvoering van de opdracht.
 3. Yabal Works verplicht zich tot levering naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen en conform de afspraken zoals vermeld in de offerte.
 4. Afgezien van de afspraken zoals vermeld in de offerte kan de aard van de dienst tussentijds overleg verlangen, voor nadere afspraken omtrent werkwijze, tijdsplanning en inbreng van de opdrachtgever. Yabal Works en de opdrachtgever werken beiden naar beste kunnen mee aan deze tussentijds overeengekomen procedures.
 5. Yabal Works verplicht zich tot tijdige uitvoering van de werkzaamheden (conform de overeengekomen planning en deadlines), mits de opdrachtgever tijdig alle documenten, informatie en contacten verstrekt die hiervoor nodig zijn.
 6. Yabal Works verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie en gegevens van de opdrachtgever waarvan tijdens de uitvoering van het werk wordt kennisgenomen.
 7. Bijdragen of diensten die op grond van een opdracht/overeenkomst zijn geleverd worden als geaccepteerd beschouwd als niet binnen zeven dagen schriftelijk (per e-mail) tegenbericht is ontvangen.
 8. Indien de opdracht/overeenkomst de levering van een tekst betreft, heeft de opdrachtgever recht op eenmaal een eenvoudige herziening. De opdrachtgever dient binnen zeven dagen na levering zijn of haar wens hiertoe schriftelijk (per e-mail) kenbaar gemaakt hebben. Vervolgens wordt zo gauw mogelijk een afspraak gemaakt voor overleg.
 9. Ingrijpende herzieningen, meerdere herzieningen of andere wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen vergoeding opgenomen en worden apart in rekening gebracht. Zie ook het volgende artikel.

4. Wijziging van de opdracht

 1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van werkwijze of omvang van de opdracht en daaruit voortkomende werkzaamheden.
 2. Eventuele aanvullende afspraken of wijzigingen in de opdracht na het sluiten van de overeenkomst zijn slechts geldig indien Yabal Works deze schriftelijk (per e-mail) heeft bevestigd.
 3. Indien de oorspronkelijke opdracht substantieel gewijzigd wordt en nadrukkelijk meerwerk tot gevolg heeft, is er sprake van een aanvullende opdracht en mag Yabal Works hiervoor extra kosten bij de opdrachtgever in rekening brengen in overeenstemming met de overeengekomen honorering. Yabal Works zal de opdrachtgever hier van tevoren over informeren.
 4. Yabal Works is gerechtigd een opdracht alsnog te weigeren in geval deze na het sluiten van de overeenkomst substantieel wordt gewijzigd. De opdrachtgever is dan gehouden tot betaling van het al uitgevoerde deel van de opdracht.

 5. Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever heeft de plicht geleverde teksten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt alle aansprakelijkheid op grond van huidige en toekomstige wetgeving die voortvloeit uit deze en andere geleverde diensten.

 6. Auteursrechten

 1. De auteursrechten op het werk gaan over op de opdrachtgever zodra deze zijn/haar overeengekomen verplichtingen tegenover Yabal Works volledig is nagekomen.

7. Vergoeding/Betaling

 1. Yabal Works hanteert verschillende vergoedingssystemen. Op basis van de aard van de opdracht en de context van de opdrachtgever doet Yabal Works hiertoe een voorstel, hetzij per email in geval van eenvoudige/eenduidig geformuleerde opdrachten, hetzij in de offerte in geval van omvangrijkere of complexere opdrachten. De opdrachtgever laat in de opdrachtbevestigende email of in het akkoord van de offerte weten voor welk vergoedingssysteem hij/zij kiest.
 2. De opdrachtgever is verplicht tot betaling vanaf het moment van levering, ongeacht – mits relevant – het moment van publicatie en ook bij niet-gebruik van de geleverde prestatie.
 3. Vanuit duurzaamheidsoverwegingen factureert Yabal Works uitsluitend per e-mail.
 4. Betaling dient binnen één maand na de factuurdatum te geschieden, op een door Yabal Works aangegeven bankrekeningnummer.
 5. Na het verstrijken van deze betalingstermijn stuurt Yabal Works een ingebrekestelling met een laatste betalingstermijn van 14 dagen.
 6. Indien ook dan de opdrachtgever verzuimd te betalen brengt Yabal Works incassokosten in rekening ten bedrage van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van €40,-. Daarnaast is de opdrachtgever na de termijn van ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd.
 7. Voor opdrachten die middels Waardebepaling Achteraf vergoed worden geldt dat de opdrachtgever uiterlijk binnen één maand na de levering zijn/haar waardering hiervoor schriftelijk (per e-mail) kenbaar moet hebben gemaakt. Yabal Works maakt hiervan vervolgens zo gauw mogelijk een factuur op waarvoor ook de voorgaande bepalingen in dit artikel van kracht zijn.
 8. Bij omvangrijke of langdurige opdrachten kan Yabal Works overgaan tot maandelijkse facturering, naar rato van het geleverde werk.

8. Opschorting en ontbinding

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht tijdig (conform de bepalingen in de overeenkomt en/of tussentijds gemaakte afspraken) aan Yabal Works worden verstrekt. Indien de opdrachtgever hierbij in gebreke blijft, heeft Yabal Works het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te ontbinden en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Bij overmacht is Yabal Works niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever en heeft gedurende de periode dat de overmacht duurt het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Yabal Works zal de opdrachtgever hier zo gauw mogelijk schriftelijk (per e-mail) over inlichten. De opdrachtgever heeft hierna het recht de opdracht schriftelijk (per e-mail) te annuleren.
 3. Ook de opdrachtgever stelt Yabal Works zo gauw mogelijk op de hoogte wanneer er bij hem of haar sprake is van overmacht die hem of haar belet de overeengekomen inbreng te leveren. In deze situatie heeft Yabal Works het recht haar verplichtingen gedurende de overmachtsperiode op te schorten of verdere levering te annuleren.
 4. Als de opdrachtgever voortijdig en om wat voor reden dan ook de overeenkomst wenst te ontbinden, brengt Yabal Works de reeds verrichte arbeid in rekening.

9. Klachten en geschillen

 1. De opdrachtgever dient klachten zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 10 dagen na levering schriftelijk (per e-email) kenbaar te maken. Klachten zijn alleen mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, of heeft bewerkt of verwerkt.
 2. Op elke overeengekomen opdracht is het Nederlands recht van toepassing, ook indien deze geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of wanneer de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd. Bij geschillen zal Yabal Works eerst proberen deze in goed overleg met de opdrachtgever op te lossen. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Yabal Works.

Nijmegen, maart 2018